Get Adobe Flash player

Vem kan representera Amningshjälpen?

Amningshjälpen – en partipolitisk obunden organisation
Amningshjälpen är en förening med rötter i svensk folkrörelse, med demokratiska ideal och som drivs av en vilja att kunna hjälpa alla föräldrar som önskar amma sitt barn.
En partipolitiskt obunden organisation är inte stadgemässigt eller juridiskt bunden till beslut fattade av ett politiskt parti. För att vara reellt partipolitiskt obunden bör organisationen inte heller ekonomiskt vara knuten till något politiskt parti.
Detta betyder dock inte att Amningshjälpen är en opolitisk organisation. Amningshjälpen är en politiskt aktiv förening och lobbyorganisation. Det betyder att Amningshjälpen även tar ställning mot rasism och diskriminering och tar ställning för demokratiska värderingar.
Amningshjälpen välkomnar alla, oavsett politiska engagemang, som medlemmar. Alla föräldrar ska ha möjlighet att få samma stöd av våra hjälpmammor, däremot får ingen medlem i föreningens namn framföra åsikter som går emot föreningens syfte och mål eller som skadar föreningen.

-------------------------------

Amningshjälpen har de senaste åren arbetat för att bättre inkludera HBTQ-personer och bättre kunna bemöta dessa. Det finns även många föräldrar med olika kulturell bakgrund, som flyttat eller flytt till Sverige. Alla dessa föräldrar ska känna sig välkomna att söka hjälp och stöd hos oss. Det är viktigt att dessa föräldrar upplever ett bra bemötande samt att vi som organisation hittar vägar att nå ut till dem. En grundförutsättning för att kunna ge alla föräldrar ett gott bemötande är att ta ställning mot rasism och att alla hjälpsökande ska vara trygga i att få likvärdigt bemötande oberoende av sexuell läggning, könstillhörighet eller ursprung.
Vi ser runt omkring oss en hårdnande värld där rasistiska och diskriminerande åsikter och handlingar håller på att normaliseras.
Ett tydligt symptom på, och bidragande faktor till, denna beklagliga utveckling är att ett parti som till exempel Sverigedemokraterna sitter i riksdagen och att detta parti och dess värderingar anses som legitima. Givet detta är det viktigt att ta ställning mot rasism och diskriminering.
Denna policy gäller Amningshjälpens förhållningssätt mot antidemokratiska partier, rörelser och organisationer, det vill säga rörelser som aktivt arbetar emot de demokratiska principer som Amningshjälpens verksamhet grundar sig i.


Förtroendevalda och hjälpmammor i Amningshjälpen
Att företräda Amningshjälpen och samtidigt företräda antidemokratiska rörelser skulle skada Amningshjälpen på ett sådant sätt att §4 i stadgarna är tillämpbar. I denna policy slås därför fast att det inte är möjligt att vara förtroendevald styrelserepresentant för Amningshjälpen eller hjälpmamma och samtidigt vara förtroendevald inom en antidemokratisk rörelse.
En förtroendevald styrelserepresentant eller hjälpmamma som bryter mot detta och vid tillsägelse inte avsäger sig förtroendeuppdraget i den antidemokratiska rörelsen, kommer att stängas av med omedelbar verkan av den nationella styrelsen fram till ordinarie årsmöte.

Här är texten i PDF

Text: Amningshjälpens styrelse, 29 november 2016