Get Adobe Flash player

Stadgar

 Amningshjälpens stadgar

(Senast ändrade vid Amningshjälpens årsmöte 2016)

§ 1 Ändamål

Amningshjälpens ändamål är att föra vidare amningskunskap och ge råd och stöd till de som önskar amma sina barn. Amningshjälpen stödjer det internationella arbetet för att värna om amning i alla länder.

§ 2 Organisationen

Amningshjälpens verksamhet bygger på en central styrelses, arbetsgruppers och länsgruppers arbete. Styrelsen samordnar verksamheten. Arbetsgrupperna arbetar med definierade uppgifter. NAFIA‐gruppen arbetar, enskilt eller i samverkan med styrelsen, med amningsfrågor ur ett internationellt perspektiv, ur ett samhällsperspektiv utifrån internationella initiativ samt är kontaktgrupp för Nestlé-bojkotten. Länsgrupperna består av en eller flera lokalgrupper som självständigt utformar sin verksamhet utifrån Amningshjälpens stadgar och handlingsprogram. Hur Amningshjälpen arbetar framgår av dess handlingsprogram. Styrelsen ansvarar för att Handlingsprogrammet upprättas, revideras och framlägges årsmötet tillsammans med styrelsens frågor.

§3 Medlemskap

 Amningshjälpen har fyra medlemsformer och en typ av prenumeration:

1. Aktiv medlem: En aktiv medlem deltar i lokalgruppens möten, har regelbunden kontakt med Länssamordnare/kontaktperson och/eller deltar i föreningens andra arbetsgrupper/centrala styrelse
2. Hjälpmamma: Aktiv medlem kan bli amningsrådgivare som kallas hjälpmamma, efter minst ett halvårs aktivt medlemskap i lokalgruppen och efter att ha besvarat av Amningshjälpen fastställda skriftliga frågor tillfredsställande
3. Stödmedlem: Stödmedlem kan var och en bli som är intresserad av föreningens verksamhet
4. Familjemedlem: De som bor på samma adress som huvudmedlemmen, kan bli familjemedlem. Det kan vara barn eller partner till huvudmedlemmen
Prenumerant: Som företag, förening eller liknande kan man prenumerera på Amningsnytt
Alla medlemmar kan påverka verksamheten genom närvaro-, yttrande- och motionsrätt vid årsmötet, och har även rösträtt vid detsamma.

§ 4 Uteslutning

Medlem kan uteslutas om den handlat i strid med Amningshjälpens stadgar/handlat så att föreningens anseende skadats. För medlems uteslutande fordras att Amningshjälpens årsmöte med 2/3 majoritet fattar beslut härom. Innan årsmötet fattar beslut om åtgärd ska medlemmen beredas tillfälle att skriftligen och/eller muntligen inför nationella styrelsen och årsmötet framlägga sina synpunkter. Medlem som använder Amningshjälpens namn i kommersiellt syfte, för egen eller företags vinnings skull, utan nationella styrelsens skriftliga medgivande, kommer att uteslutas enligt regler i § 4. Den nationella styrelsen kan vid medlems uppenbara överträdelse av stadgarna med omedelbar verkan stänga av medlemmen fram till ordinarie årsmöte.

§ 5 Årsavgift

Medlem är skyldig att till Amningshjälpen erlägga årsavgift under innevarande år. Årsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. För rösträtt vid årsmötet måste avgiften vara erlagd före årsmötet.

§ 6 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Ordinarie årsmöte hålls av styrelsen en gång årligen, i samband med riksträff när sådan anordnas, dock före april månads utgång. För rösträtt fordras gällande medlemskap och erlagd årsavgift enligt § 5. Ingen äger rätt att rösta genom fullmakt. Kallelse till årsmöte, Handlingsprogram, styrelsens frågor till årsmötet, verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, ekonomisk berättelse och motioner till årsmötet ska av styrelsen finnas tillgängliga minst fyra veckor i förväg, mötesdagen oräknad. I kallelsen ska anges de ärenden som ska föredras på årsmötet.

§ 7 Ärenden vid ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Val av mötesfunktionärer: ordförande, sekreterare, justeringspersoner och rösträknare
 • Fastställande av dagordning för årsmötet
 • Föreningens verksamhetsberättelse
 • Föreningens revisionsberättelse
 • Föreningens balansräkning och vinst- och förlusträkning för det gångna räkenskapsåret
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av: a) 3 - 9 ordinarie styrelseledamöter inkl ordförande och kassör
             b) 1 - 2 suppleanter
             c) 1 ansvarig utgivare för Amningsnytt
             d) 2 revisorer
             e) Valberedning bestående av 2 - 3 personer
             f) 1 ansvarig för arbetsgrupp NAFIA
 • Fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår
 • Fastställande av budget för kommande verksamhetsår
 • Inkomna motioner
 • Styrelsens frågor inklusive stadgar och Handlingsprogram
 • Nästa Riksträff
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

§ 8 Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda minst åtta veckor före årsmötet.

§ 9 Styrelse

Styrelsen består av 3 - 9 ledamöter inklusive ordförande och kassör. Mandattid för ordförande 2 år, med val udda årtal. Mandattid för kassör 2 år, med val jämnt årtal. Kassören är fullvärdig medlem av styrelsen oavsett ev anställning i föreningen. Övriga ledamöter väljs på två år. Hälften av ledamöterna går till val vartannat år, suppleanter väljs på ett år i taget. Dessa inträder vid förfall av ordinarie ledamot.
Val ska ske vid årsmötet. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför då minst 2/3 av styrelsen är närvarande. Såsom styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förena sig. Vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ordföranden utom vid personval då lotten skiljer. Det är en önskan att en majoritet av ledamöterna är amningsrådgivare.

§ 10 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls då minst 2/3 av styrelsen finner lämpligt, eller då en avrevisorerna, eller minst 20 % av Amningshjälpens aktiva medlemmar så begär. Kallelse till extra årsmöte och underlag för extraårsmötets beslut ska avstyrelsen utsändas minst tre veckor i förväg, mötesdagen oräknad. För rösträkning vid extra årsmöte gäller samma som vid ordinarie årsmöte, § 6. I kallelsen ska ingå följande dagordning:

 • Mötets öppnande
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Val av mötesfunktionärer
 • Ärende som föranlett mötet
 • Mötets avslutande

Punkten "Övriga frågor" kan inte förekomma på extra årsmöte.

§ 11 Teckning av firma

Amningshjälpens firma är "Amningshjälpen". Styrelsen utser firmatecknare. Två firmatecknare ska gemensamt godkänna alla Amningshjälpens betalningar och överföringar från samtliga konton.

§ 12 Räkenskapsår

Amningshjälpens räkenskapsår omfattar tiden 01.01 - 31.12.

§ 13 Stadgeändring

För beslut om ändring av dessa stadgar gäller att beslutet med minst 2/3 majoritet fattas på två av varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie. Minst 12 veckor skall förflyta mellan dessa båda möten.

§ 14 Upplösning

Beslut om upplösning av Amningshjälpen följer samma ordning som stadgeändring. Vid upplösning skall de behållna tillgångarna överlämnas till lämpligt ändamål enligt årsmötets beslut.