Get Adobe Flash player

Amningshjälpens Handlingsprogram 2016

Amningshjälpen är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell organisation som ger föräldrar stöd och råd i amningsfrågor. Föreningens hjälpmammor (som kan vara av vilken könstillhörighet som helst) ger även rådgivning till vårdpersonal. Genom läns/lokal- och arbetsgrupper, styrelse, kontor, tidningen Amningsnytt, hemsida och andra aktiviteter på nätet, sprider Amningshjälpen kunskap om amning, följer samhällsdebatten samt bemöter fördomar och myter om amning.

Mål
Amningshjälpen vill öka förståelsen för amningens villkor för individ, familj och samhälle.

 • Föreningen ger råd och stöd i amningsfrågor till ammande och familjer
 • Föreningen vill sprida kunskap om amning
 • Föreningen vill verka för alla föräldrars rätt till saklig amningsinformation och empatisk amningsrådgivning
 • Föreningen vill föra ammande familjers talan genom aktivt deltagande i nätverk som AMNIS och Nationella Amningskommittén

Organisation
Amningshjälpens bas är länsgruppers och arbetsgruppers verksamhet, som bedrivs självständigt inom ramen för föreningens stadgar och handlingsprogram. Styrelsen ansvarar för viss samordningav arbetsgruppers och länsgruppers verksamhet samt äransvarigför Amningshjälpens rikstäckande verksamhet. Till styrelsens ansvar hör riksorganisationens totala ekonomi och förvaltning. Styrelsen ansvarar för att handlingsprogrammet upprättas, revideras och presenteras för årsmötet. Styrelsen verkar för att föreningens verksamhet bedrivs efter stadgarna och handlingsprogrammets riktlinjer.
Styrelsen ansvarar för att rikstäckande informationsmaterial tas fram samt att utbildning för hjälpmammor anordnas när de ekonomiska möjligheterna finns.
Styrelsen samordnar frågor kring hjälpmammors utbildning och godkännande, tillsammans med bland annat provrättarna.
Styrelsen arbetar för Amningshjälpens medlemmar genom att göra inlägg på Facebook och Helpmammalistan, försöka hålla uppföljningssamtal med nya hjälpmammor, ha kontakt med länssamordnare och medlemmar så ofta det går.
Kontoret har ansvar för medlems- och prenumerantregister, kontakt med medlemmar och prenumeranter, butik och försäljning samt övrigt kontorsarbete.

Hjälpmammor och medlemmar
Föreningen välkomnar alla medlemmar oavsett könstillhörighet. En aktiv medlem kan bli hjälpmamma efter minst sex månaders aktivt medlemskap och efter att ha skrivit ett godkänt hjälpmammeprov. Därefter kan hjälpmamman börja informera om amning. Föreningens hjälpmammor ger inte råd av medicinsk karaktär eftersom föreningens hjälpmammor inte behöver vara medicinskt utbildade. En del av hjälpmammorna kan i egenskap av sitt yrke som till exempel barnmorska, ge medicinska råd.

Föreningen har valt att tillämpa tystnadsplikt.

Hjälpmammor tar emot telefonsamtal och/eller mail och/eller sms och/eller svarar på inlägg på ex Facebook och stödjer föräldrar att ta egna beslut. Som hjälpmamma förväntas man delta i föreningens rådgivning på något sätt. Hjälpmammor har på sitt ansvar att även hålla sig uppdaterad i amningskunskap genom till exempel Amningsnytt, hemsida, Facebook och Riksträff.
Styrelsen ser gärna att alla hjälpmammor deltar på den årliga Riksträffen/årsmötet.
Hjälpmammorna gör ett kunskapstest med fem frågor vart femte år. För att fortsätta som hjälpmamma behöver man ha godkänt på detta femfrågeprov. Även hjälpmammor som har pausat behöver göra årets femfrågeprov om de haft paus mellan 6 - 12 månader. Har de haft längre paus gör de om hela hjälpmammeprovet istället.

Aktiv medlem och hjälpmamma ska delta i läns-, lokal-, riks- eller arbetsgruppsverksamhet minst två gånger per år. Aktiv medlem och hjälpmamma ska ha regelbunden kontakt med sin länssamordnare/kontaktperson.

Läns- och lokalgrupper
Läns och lokalgrupper ska vid varje årsskifte lämna in en verksamhetsberättelse samt statistik över rådgivning till kontoret. Länsgruppens arbete leds av en länssamordnare (en hjälpmamma) eller en kontaktperson (en aktiv medlem). Det är styrelsens målsättning att det ska finnas en länssamordnare i alla län. Finns det inte någon hjälpmamma som kan vara länssamordnare kan en aktiv medlem vara kontaktperson.

Information om rådgivning och telefonnummer sprids med upplysningsfoldrar som delas ut på BMM, BB, BVC, via Facebook, hemsida och även via kontorets meddelandebox 013 - 424 94, där aktuella hjälpmammors telefonnummer läses upp enligt ett rullande schema.

Länsgrupperna kan även ge information om amning genom att delta på BB, BVC och BMM i deras föräldrautbildningar, ordna möten, amningscaféer, studiecirklar och utbildningsdagar.
Amningshjälpens länsgrupper kan framställa eget informationsmaterial enligt föreningens grafiska profil.

Länssamordnare/kontaktperson håller kontakt med styrelsen och ansvarar för att styrelsen ges korrekt och behövlig information samt sköter organiseringen av länets verksamhet.

Det är bra att ha all mötesverksamhet i studiecirkelform hos Sensus studieförbund. Då kan gruppen ev få bidrag till möten och kurslitteratur.

Arbetsgrupper
Amningshjälpen har ett par arbetsgrupper:

 • Nafia införlivades i Amningshjälpen på årsmötet 2014 och är sedan dess en arbetsgrupp i Amningshjälpen. Nafia arbetar med amningsfrågor ur ett internationellt perspektiv. Nafia är även kontaktgrupp för Nestlé-bojkotten. Mer information om arbetsgruppen finns på hemsidan:
  http://www.amningshjalpen.se/foreningsinfo/nafia-arbetsgrupp
 • Amningskurs för blivande föräldrar – med fokus på amning, anknytning och föräldraskap den första tiden. Amningskursen startade som ett projekt 2011 och blev en arbetsgrupp i Amningshjälpen september 2015.Arbetsgruppen arbetar, enskilt eller i samverkan med styrelsen, med amningskurser för blivande föräldrar samt vårdpersonal. Arbetsgruppen har egen ekonomi med eget bankgironummer och egen bokföring, som inte belastar ekonomin i övriga Amningshjälpen. Sensus studieförbund bistår med administrativ hjälp. Mer information om arbetsgruppen finns på hemsidan: http://www.amningskurs.amningshjalpen.se/index.php/arbetsgrupp
 • Utbildningsgruppen blev en arbetsgrupp 2014 med syfte att uppdatera hjälpmamme- och femfrågeprovet samt förfarandet kring utbildningen av nya (och gamla) hjälpmammor. Utbildningsgruppen arbetar med att underlätta en kontinuerlig vidareutbildning av Amningshjälpens hjälpmammor och att i samarbete med bland annat expertgruppen hålla föreningen uppdaterad på det senaste forskningsläget och aktuell amningskultur
 • Expertgruppen blev en arbetsgrupp 2014 med syfte att hjälpa utbildningsgruppen med expertishjälp och dessutom vara ett bollplank när svåra frågor dyker upp i exempelvis media

Amningsnytt
Tidningen Amningsnytt, som är fristående från Amningshjälpen, tar upp allt som rör amning samt är ett språkrör för föreningen. Redaktör och ansvarig utgivare ansvarar för tidningens innehåll.

Amningsbloggen
Amningsbloggen startades 2008 för att öka tillgängligheten på material om amning på internet och att förmedla nyheter och amningsfrågor snabbt.

Efter den 1 januari 2014 kan den hjälpmamma som vill göra inlägg på Amningsbloggen skicka sina inlägg till kontoret som lägger ut inlägget på bloggen.

Bröstpriset
Amningshjälpen delar varje år ut Bröstpriset. Priset delas ut för en amningsfrämjande kulturinsats eller annan samhällelig amningsfrämjande insats som har gjorts under de senaste åren. Medlemmar i Amningshjälpen kan nomineras om de gjort insatsen i eget namn - inte i Amningshjälpens. Alla medlemmar kan nominera kandidater för Bröstpriset och svarar då själv för att underlag till nomineringen skickas in till kontoret.

På Riksträffen röstar deltagarna fram det vinnande bidraget.

Koden – WHO:s kod om marknadsföring av bröstmjölksersättningar
Föreningen ställer sig bakom WHO-koden om att medverka till en säker och ändamålsenlig spädbarnsuppfödning genom skydd av amning samt, om bröstmjölksersättning behövs, säkerställande av att sådana används på rätt sätt. Kodansvarig bevakar misstänkta överträdelser mot WHO:s marknadsföringskod samt anmäler i förekommande fall dessa till berörd myndighet.
Arbetsgruppen Nafia har hand om kodanmälningar.

Sponsring
Sponsring kan sökas hos företag som inte aktivt marknadsför sådana produkter som omfattas av WHO-kodens artikel om marknadsföring av bröstmjölksersättningar (bröstmjölksersättningar, nappflaskor och dinappar) eller som tillverkar småbarnsmat. Företaget ska inte heller syssla med oetisk produktion av till exempel tobak, alkohol eller vapen.

Styrelsen ska inför varje kontraktskrivning gardera sig så att kontraktet kan avbrytas om behov uppstår.

Undantag kan göras för företag som ej helt uppfyller ovan nämnda kriterier men ändå är seriös i sin målsättning att stödja amning och i sin önskan att följa kodens anda.

För att bredda basen för verksamheten i föreningen:

 • Bör varje medlem aktivt arbeta för att öka antalet hjälpmammor, medlemmar och prenumeranter
 • Bör varje länsgrupp arbeta för att få läns- eller lokalbidrag för sin verksamhet
 • Bör styrelsen inventera vilket behov och vilka möjligheter det finns nationellt vad gäller Amningshjälpens mål