Get Adobe Flash player

Även i västerländska länder har sex månders helamning klara fördelar framför ersättning för både barn och mamma. Det slår holländska forskare fast efter att ha gjort en grundlig litteraturgenomgång. Kortare helamningstid betydde fler fall av insjuknande. Forskarna använder WHO:s kriterier för evidens och delar in evidens i övertygande, troliga, möjliga och otillräckliga.

Amningens skydd för barnet

Övertygande evidens

 • Mag-tarminfektioner inklusive diarré
 • Öroninflammation
 • Fetma
 • Högt blodtryck

Troligen skyddande effekt mot

 • Astma
 • Wheezing
 • Eksem

och det bedöms som troligt att ammade barn har bättre kognitiv och/ eller motorisk utveckling.

Möjligen skyddande effekt mot

 • Crohn’s sjukdom
 • Atopi
 • Typ 1-diabetes (barn- och ungdomsdiabetes)
 • Leukemi

Amningens skydd för mamman

Övertygande evidens

 • Reumatisk artrit

Möjligen skyddande effekt mot

 • Bröstcancer före klimakteriet
 • Äggstockscancer

18 % av de holländska barnen helammas vid sex månader (i Sverige: 19 %). Forskarna hade räknat på hur folkhälsan i Holland skulle påverkas om fler eller färre ammades jämfört med i dag.

Om alla nyfödda helammades i sex månader skulle

 • 49 fall av öroninflammation
 • 46 fall av mag/tarmsjukdom
 • 131 fall av infektioner i luftvägarna
 • 26 fall av eksem 

  per 1000 personer och år förebyggas.

Mer ovanliga sjukdomar, som Crohn’s sjukdom, leukemi och fetma skulle förebyggas med 26, 4 respektive 27 fall per 100 000 personer och år.


För mammorna skulle

 • 40 fall av reumatisk artrit
 • 4 fall av bröstcancer före klimakteriet
 • 1 fall av äggstockscancer 

  per 100 000 personer och år förebyggas.

Tänkbara negativa effekter av amning är de miljögifter som utsöndras med mjölken, men forskarna konstaterar att fördelarna med amning överväger.
Forskarna påpekar också att de baserar sina beräkningar på Nederlands befolkning i stort. I de fall mamman har hepatit C, HIV/AIDS, använder vissa läkemedel eller missbrukar alkohol eller narkotika, får man göra en individuell risk/nytta-analys.
Att främja amning på nationell nivå kan ses som hälsoförebyggande arbete, sammanfattar forskarna.


Källa:
CTM van Rossum et al: Quantification of Health Effects of Breastfeeding RIVM report.