Get Adobe Flash player

Raynaud´s Fenomen

Bilder på Raynaud´s i fingrar

 RaynaudsIngrid   RaynaudsKarin
   Foto: Okänd                 Foto: Karin Persson

1992 uppmärksammade för första gången två läkare att kärlkramp i bröstvårtorna kunde vara en variant av Raynauds fenomen. Nedan följer en kort resumé av den information om Raynauds fenomen som delats ut av de två australienska läkare, till bl.a. LLL i Nordamerika. Då vissa referenser kan vara av intresse har de bibehållits. (En nyutgiven bok av Tom Hale "Clinical Therapies in Breastfeeding Women" tar också upp behandling av Raynauds fenomen.) 

Raynauds fenomen är en term som används för att beskriva det tillstånd av smärta som uppstår vid viss kärlkramp. Ursprungligen ansågs Raynauds drabba främst fingrar och tår, men anses idag även drabba kärl i bl.a. hjärta, tunntarm, penis och livmoder. En viss koppling mellan Raynauds och migrän anses även föreligga vilket tyder på att även blodcirkulationen i hjärnan kan påverkas. Det finns både en primär och en sekundär form av Raynauds. (5-11) 

Raynauds är ett vanligt tillstånd hos kvinnor i fertil ålder och drabbar upp till 22% av alla 21-50-åringar. (12) . Det är antagligen därför ett underdiagnosticerat tillstånd hos ammande kvinnor. Vid Raynauds skiftar normalt bröstvårtorna mellan vitt, lila och rött. Först blir vårtan vit av kärlkrampen för att sedan färgas lila då blodet som finns kvar i vårtan förlorar syre. Därefter blir vårtan röd av ett reflexmässigt kärlvidgande. (4) Denna trefärgsskiftning sker hos cirka 2/3 av alla patienter med Raynauds fenomen. 

Kärlkrampen följs ofta av symptom som avdomning, brännande, ilningar och förstås smärta. Det är smärtan som gör att kvinnorna söker hjälp. Kärlkramp kan sättas igång av kyla eller känslomässig stress. (15) 

LÄS mer på Dr Jack Newmans hemsida

DIAGNOS

Den vanligast orsaken till smärtor i bröstvårtan anses vara att barnet har ett felaktig läge vid bröstet eller för litet tag om bröstet. Dessa två beteenden kan också orsaka ett fysiskt tryck på vårtan som gör att den vitnar. Därför kan även dessa två problem felaktigt diagnosticeras som kärlkramp.

Vid diagnos är det därför viktigt att titta närmare på symptom och tecken mellan amningsstunderna, se om köld påverkar samt om de karakteristiska färgskiftningarna förekommer. Vidare är det viktigt att både läge och tag undersöks så att de kan avskrivas som möjlig orsak till problemen. 

BEHANDLING - undvik kyla, stress, nikotin och koffein! 

- Framförallt är det viktigt att undvika kyla vid Raynauds fenomen. Det är viktigt att inte bara brösten utan även resten av kroppen hålls varm. Kvinnor med dessa besvär ska därför rådas att amma i en varm miljö, bära varma kläder samt undvika att utsätta sig för kyla. När kärlkramp uppträder kan varma kompresser och liknande lindra något. De kan också prova att dricka något varmt innan amningen, förslagsvis vanligt, svart te som innehåller ett kärlvidgande ämne, theophylline 

- Rökning bör undvikas. Så lite som två cigaretter om dagen har visat sig påverka kärlen negativt. Koffein kan hos vissa patienter förvärra Raynauds fenomen och bör därför undvikas

Motion har visat sig ha en gynnsam effekt på Raynauds hos vissa patienter

- Tillskott av kalcium (2000 mg per dag) och magnesium (1000 mg per dag) har använts vid behandling av kärlkramp i bröstvårtorna (20) men det finns ännu inga vetenskapliga bevis som stödjer denna behandling

- Jättenattljusolja (21) och fiskolja (22) har både visat sig vara till nytta för patienter som lider av Raynauds. Både dessa är ofarliga för den ammande modern och hennes baby. Dock krävs stora mängder av dessa medel för att symptomen ska förbättras - normalt jättenattljusolja kapslar motsvarande 540 mg GLA eller fiskolja kapslar motsvarande 3.96 g EPA och 2.64 g DHA

- Vidare tar det ca 6 veckor innan några signifikanta förändringar sker. Därför är denna behandling inte alltid tillräcklig om en mor med svåra smärtor söker hjälp. Hon kommer då att behöva något annat, åtminstone under tiden tills tillskott av oljor börjar hjälpa

- Nifidipine (Adalat) har också visat sig vara effektiv. (23) När det ges till ammande kvinnor går mindre än 5% över i hennes bröstmjölk. (27) Bröstmjölken ändrar inte heller sin sammansättning. (27) Att behandla ammande kvinnor med nifidipine verkar därför inte utsätta barnet för någon risk. Biverkningar av nifedipine sägs förekomma hos ungefär en tredjedel av patienterna, bl.a. huvudvärk och yrsel. Dessa bieffekter kan minimeras genom att börja med en liten dos (5 mg 3 gånger om dagen) och långsamt öka dosen till dess en optimal effekt uppnåtts.
Av de fem kvinnor i Laylor-Smiths undersökning fick tre biverkningar. Hos den ena försvann de spontant, medan de hos de andra två försvann vid en förändring av dosnivån.(28).

 

Referenser:

 • Tom Hale "Clinical Therapies in Breastfeeding Women"
 • Lawlor-Smith LS, Lawlor-Smith CL. Vasopasm of the Nipple - A manifestation of Raynaud's Phenomenon. BMJ 1997;314:644-645
 • Belch JJF. Raynaud's phenomenon. Current Opinion in Rheumatology 1991; 3:960-966
 • Gustafsson R, Manting F, Kazzam E et al. Cold-induced Reversible Myocardial Ischaemia in Systemic Sclerosis. Lancet 1989; ii: 475-479
 • Fahey PJ, Utell MJ, Condemi JJ et al. Raynaud's Phenomenon of the Lung, Am J Med, 1984; 76:263-269
 • Gasser P, Flammer J, Guthauser U et al. Do Vasospasms Provoke Ocular Diseases? Angiology 1990;41: 213-220
 • Belch JJF, Land D, Park RHR et al Decreased Oesophageal Blood Flow In Patients with Raynaud's Phenomenon. Br J Rheumatol, 1988;27:426-430
 • Mooradian AD, Viosca SP, Kaiser FE et al. Penile Raynaud's Phenomenon: A Possible cause of Erectile Failure. Am J Med 1988;85:748-50
 • Kahl LE, Blair C, Ramsey-Goldman R et al. Pregnancy Outcomes in Women with Primary Raynaud's Phenomenon. Arthritis Rheum 1990;33:1249-1255
 • Zahavi J, Chagnac A, Herind R et al. Prevalence of Raynaud's Phenomenon in Patients with Migraine. Arch Intern Med 1984;144:742-4
 • Olsen N, Nielson SL. Prevalence of Primary Raynaud's Phenomenon in Young Females. Scand J Clin Lab Invest 1978; 37:761-76
 • Cooke ED, Nicolaides AN. Raynaud's Syndrome. BMJ 1990;Vol 300:553-555
 • Maher SM. An Overview of Solutions to Breastfeeding and Sucking Problems. La Leche League Internatuional Illinois. 1988
 • Belch JJF, Shaw B, O'Dowd A, Saniabadi P, Lieberman P, Sturrock Rd. et al. Evening Primrose Oil (Efamol) in the Treatment of Raynaud's Phenomenon : A Double Blind Study. Thrombosis and Haemostasis. 1985; 54(2): 490-494
 • Digiacomo RA, Kremer JM, Shah DM. Fish-Oil Dietary Supplimentation in Patients with Raynaud's Phenomenon: A Double -Blind, Controlled,Prospective Study. Am J Med . 1989; 86:158-16
 • Wollersheim H, Van Zwieten PA. Editorial: Treatment of Raynaud's Phenomenon. European Heart Journal. 1993;14:147-149
 • Ehrenkranz RA, Ackerman BA, Hulse JD. Nifedipine Transfer into Human Milk. The Journal of Pediatrics. March 1989; 478-480
 • Lawlor-Smith LS, Lawlor-Smith CL. Raynaud's Phenomenon of the Nipple: A preventable cause of breastfeeding failure? MJA 1997;166:448
 • Sloper KS, Elsden E, Baum JD. Increasing Breastfeeding in a Community. Arch Dis Child 1977;52:700-702 1.